9.3
9389 reviews
Bekijk alle

Joanne van de Ridder

is aan het typen..

Goedemiddag, kan ik u ergens mee helpen?

1

Disclaimer

Kok & Heijkamp Makelaars


Gebruik van enige informatie verkregen middels deze website gebeurt voor risico van de gebruiker. Kok & Heijkamp Makelaars aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade ontstaan uit het bezoeken van deze site of voor enige schade ontstaan uit verleende diensten, aangeboden of verwezen content.


De website van Kok & Heijkamp Makelaars bevat de mogelijkheid om zowel door Kok & Heijkamp Makelaars uitgegeven publicaties als door derden uitgegeven publicaties te downloaden. Kok & Heijkamp Makelaars geeft geen enkele garantie met betrekking tot de geschiktheid voor een specifiek gebruiksdoel, de functionaliteit of bruikbaarheid van deze bestanden. Kok & Heijkamp Makelaars aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade ontstaan door het downloaden, openen of het gebruik van deze bestanden, behoudens bepalingen van dwingend recht inzake aansprakelijkheid.


De Kok & Heijkamp Makelaars-site bevat verwijzingen of hyperlinks naar andere sites die buiten het domein van Kok & Heijkamp Makelaars liggen. Deze zijn opgenomen ter informatie van de gebruikers en te goeder trouw geselecteerd voor de doelgroepen van Kok & Heijkamp Makelaars. Kok & Heijkamp Makelaars is niet verantwoordelijk voor de inhoud of beschikbaarheid van deze sites of bronnen. Kok & Heijkamp Makelaars geeft geen garantie noch aanvaardt zij enigerlei aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud, data, adviezen, verklaringen, software, producten of ander materiaal op dergelijke sites of bronnen.


Het technisch functioneren van de internetverbindingen vallen onder het risico van de exploitant van de internetverbinding. Kok & Heijkamp Makelaars aanvaardt op geen enkele wijze aansprakelijkheid voor schade voortvloeiend uit de verplichtingen van de internetleverancier. Kok & Heijkamp Makelaars vrijwaart zich voor enige vorm van aansprakelijkheid vanwege een niet onbelemmerde toegang tot de diensten van Kok & Heijkamp Makelaars en Kok & Heijkamp Makelaars geeft geen garantie met betrekking tot het functioneren van de site van Kok & Heijkamp Makelaars. Tevens is Kok & Heijkamp Makelaars niet aansprakelijk voor eventuele virussen op de site of de server van Kok & Heijkamp Makelaars die de informatie toegankelijk maakt.


Behalve in geval van grove aantoonbare nalatigheid of opzet is Kok & Heijkamp Makelaars in geen geval aansprakelijk voor winstderving of voor bijzondere, incidentele, indirecte, bijkomende of enige andere schade die voortvloeit uit of verband houdt met het functioneren van onze site of met onze diensten ongeacht op welke wijze deze schade ontstaat.